Subscribe to this RSS feed
Mua KN Paradise Nha Trang thì nên lưu ý gì?

Mua KN Paradise Nha Trang thì nên lưu ý gì?

Quy mô và k¿t c¥u dñ án KN Paradise như nhiên nào?

Đưãc quy ho¡ch và xây vì công ty cÕ ph§n đ§u tư và thương m¡i Golf Long Thành trên quù đ¥t rÙng 800 ha đ¥t, biÇt thñ KN Paradise đưãc nh­n xét là dñ án nghÉ dưáng có quy mô lÛn nh¥t ß đưÝng NguyÅn T¥t Thành, biÃn Bãi Dài, thành phÑ Cam Ranh trong thÝi kó này.

sß hïu tÕng diÇn tích rÙng lÛn ß đây, dñ án Paradise Nha Trang đưãc trân trÍng r¥t nhïng câu hÏi đưãc đ·t nên të bên Khách hàng. Cå kh£ năng ĐÑi vÛi Các câu hÏi l§n lưãt là thi¿t k¿ dñ án KN Paradise nên sao? t¡o Các h¡ng måc s½ đưãc triÃn khai ß đây?

Chia s» të Các chuyên gia VNREP dưÛi đây, chúng tôi s½ đưa nên câu tr£ lÝi cå thà ĐÑi vÛi Nhïng thông tin xoay quanh tÛi Nhïng câu hÏi mà Quý khách vëa đưãc đ·t nên, hy vÍng nÙi dung bài vi¿t này s½ đem tÛi nguÓn tin tham kh£o hïu ích, Làm Quý khách đưãc trân trÍng góc nhìn sâu s¯c và câu tr£ lÝi đ§y đç nh¥t.

Thông tin k¿t c¥u Shophouse KN Paradise

KN Cam Ranh có vË th¿ tÍa l¡c ß m·t tiÁn đưÝng NguyÅn T¥t Thành và phía c¡nh bÝ biÃn Bãi Dài xinh đ¹p, thuÙc đËa ph­n B¯c bán đ£o Cam Ranh, thành phÑ Cam Ranh, tÉnh Khánh Hòa.

Như đã Khám phá, dñ án KN Paradise đưãc t­p đoàn Golf Long Thành quy ho¡ch trên khu đ¥t t¡o diÇn tích rÙng kho£ng 800 ha, ch¡y dÍc theo đưÝng bÝ biÃn và ôm trÍn v» đ¹p biÃn Bãi Dài thơ mÙng.

c¥u trúc Paradise Resort Cam Ranh đưãc phân chia ĐÑi vÛi nhïng h¡ng måc të chç t¡i tÛi Nhïng tiÇn nghi cơ sß v­t ch¥t phân bÑ đÓng đÁu hơn 800 ha. VÁ Cơ sß h¡ t§ng nhà t¡i đáp éng cho viÇc lưu trú đưãc thñc hiÇn VÛi m­t đÙ xây dñng cách 23,8% trên tÕng diÇn tích ninh khu vñc, gÓm Các Dòng s£n ph©m là biÇt thñ, căn hÙ chung cư nghÉ dưáng condotel, nhà phÑ, khách s¡n 4 - năm sao và shophouse.

- trong đó, Shophouse ß KN Paradise s½ đưãc k¿t c¥u chëng 89 căn ĐÑi vÛi diÇn tích dao đÙng cách 120 - 188 m2, S£n ph©m này mang c¥u trúc VÛi 2 m·t b±ng ti¿p giáp VÛi đưÝng giao thông nÙi bÙ trong nÙi khu vñc dñ án, có hÓ rÙng cái 7 - 9m, v¥n đÁ ki¿n t¡o chéc lñc như th¿ này mang l¡i cho Nhïng nhà đ§u tư thå chÍn lña dành cho viÇc kinh doanh, buôn bán đ·c biÇt thu­n tiÇn.

- ĐÑi vÛi Dòng s£n ph©m villa s½ t¡o chëng 99 căn hÙ đem diÇn tích cái 300 m2 - 500 m2, hình théc này đưãc c¥u trúc VÛi cách mang hơi lÑi Châu u tân ti¿n, viÇc phÑi thích hãp màu s¯c và nÙi th¥t hài hòa mang tÛi Các căn biÇt thñ Vưãt b­c phía bÝ biÃn, xây cho ngưÝi nhìn c£m giác thích thú và thñc sñ điÃm nh¥n qua cách nhìn TrưÛc h¿t. Song song đó, 99 căn biÇt thñ biÃn s½ đưãc thi¿t k¿ VÛi lÑi view biÃn trñc diÇn đem đ¿n môi trưÝng nghÉ dưáng thoáng mát, thoáng đãng và trong lành, điÁu mà khá nhiÁu du khách trông muÑn trong v¥n đÁ tìm ki¿m S£n ph©m nghÉ dưáng g§n gũi ĐÑi vÛi thiên v­y.

- VÁ chung cư condotel, hình théc này đëng tÍa l¡c l» t» như villa và shophouse mà ngưãc l¡i s½ đưãc l¯p liÁn kÁ theo tëng t§ng cao. ß đây, nhà đ§u tư s½ thñc hiÇn đ§y đç Các chéc năng sinh ho¡t thông thưÝng như phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh và c£ logia gi·t çi. Và có càng chéc lñc đ·c biÇt mà Nhïng chung cư condotel thưÝng đëng kh£ năng thi¿u đó chánh là chéc năng ban công, viÇc k¿t c¥u không gian này chánh là måc đích mang đ¿n cho du khách điÃm hoàn h£o đà chiêm ngưáng phong c£nh të bên ngoài càng t§m dÅ dàng, kà c£ lúc b¡n đéng ß căn phòng.

- Ngoài ra, dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh t¡o đ¿n 4.000 S£n ph©m chç phÑ biÃn chi¿m diÇn tích të 120 - 188 m2, S£n ph©m này cũng đưãc c¥u trúc đ§y đç Nhïng chéc lñc sinh ho¡t và bàn giao hoàn thiÇn nÙi th¥t cao c¥p mà khi Khách hàng chÉ ph£i dÍn vô là s½ sí dång đưãc ngay.

không chÉ nh¥n m¡nh vào v¥n đÁ quy ho¡ch cơ sß nhà t¡i không thôi, villa KN Paradise còn đưãc nhà đ§u tư Golf Long Thành t­p trung vào Nhïng tiÇn ích nÙi khu vñc mang chu©n mñc năm sao Resort mà Khách hàng s½ đưãc hưßng thå sau lúc dñ án đưãc đưa vào ho¡t đÙng.

- VÁ đòi hÏi mua s¯m, Quý khách hàng s½ có càng trong Nhïng thå chÍn bao gÓm trung tâm kinh doanh, dãy phÑ shophouse và Các cía hàng bán l» t¡i dñ án KN Paradise.

- Thé 2, tiÇn ích ăn uÑng đưãc nhà đ§u tư l¯p đ·t ß khu vñc ©m thñc VÛi hàng lo¡t nhà hàng l©u, nưÛng, BBQ và Nhïng quán cà phê đ³ng c¥p đ·t ngay Các Dòng s£n ph©m lưu trú mà lúc Khách hàng chÉ nên lÑi chân thành khÏi giưÝng là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- cùng vÛi Các cơ sß v­t ch¥t NÕi trÙi khác như khu vui chơi và gi£i trí đưãc thñc hiÇn trên biÃn gÓm b¿n du vnrep.com thuyÁn, chương trình vui chơi Team Building, casino,...

Të Các k¿ ho¡ch kho£n ti¿t mà t­p đoàn Golf Long Thành đã thñc hiÇn t¡i đây, héa h¹n KN Paradise s½ là nơi nghÉ dưáng hoàn mù dành Quý khách lúc đ¿n VÛi tÉnh Khánh Hòa trong sÑ thÝi gian s¯p tÛi.

hơn đây là thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang do đÙi nhóm VNREP tÕ hãp, đà bi¿t thêm Nhïng thông tin xa l¡ nh¥t vÁ dñ án l¡ này, Quý khách hàng có kh£ năng tham kh£o Các bài vi¿t xa l¡ ß đây đưãc biên so¡n vì chuyên gia VNREP.