Subscribe to this RSS feed
Số lượng người mua quan tâm Paradise Resort Cam Ranh VNREP tăng nhanh

Số lượng người mua quan tâm Paradise Resort Cam Ranh VNREP tăng nhanh

Khái quát thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang

cùng sñ xây sôi đÙng cça Nhïng dñ án nghÉ dưáng ß khu vñc Bãi Dài, nhà đ§u tư Golf Long Thành đã góp m·t VÛi thå hiÇn diÇn cça dñ án KN Paradise đưãc quy ho¡ch trên tÕng diÇn tích 800 ha cùng Nhïng h¡ng måc thu hút đưãc triÃn khai t¡i đây, héa h¹n đây s½ là mÙt trong Nhïng khu nghÉ dưáng cao c¥p nh¥t t¡i Bãi Dài trong sÑ t¡i gian s¯p đ¿n.

Bài vi¿t chia s» të Các chuyên gia VNREP Team sau đây s½ Giúp Quý khách t¡o thêm góc nhìn sâu s¯c và giï b¯t tëng thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án KN Paradise. Hy vÍng, Quý khách hàng s½ t¡o sñ lña chÍn vào mÙt Dòng s£n ph©m dưÛi khi tham kh£o bài vi¿t này.

Sơ lưãc thông tin Shophouse KN Paradise

Công ty cÕ ph§n đ§u tư và kinh doanh Golf Long Thành qu£ thñc đ·t nhiÁu tâm huy¿t nh±m triÃn khai cho dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh, nhân tÑ này kh£ năng hiÇn qua v¥n đÁ mà t­p đoàn đã kh¯t khe trong sÑ viÇc chÍn lña Nhïng đÑi tác k¿ ho¡ch l§n này.

Theo thông tin mà VNREP phéc thích hãp đưãc, mÍi đÑi tác t¡o m·t ß biÇt thñ KN Paradise Cam Ranh đÁu là Các danh ti¿ng nÕi ti¿ng hơn ngành BDS të trong nưÛc l¡i quÑc tiÅn, cå kh£ năng VÛi phéc th§u xây Coteccons l¡i të ViÇt Nam, đơn vË giám sát Apave, đơn vË thi¿t k¿ Vertical Studio cùng đơn vË điÁu hành & v­n hành Wyndham Hotel Group l¡i të mù, sau thå phù hãp tác të Các đơn vË t¡o ti¿ng tăm lëng l«y ß đây, VNREP tin ch¯n, dưÛi giai đo¡n hoàn ra Nhïng bưÛc thi công xây, dñ án KN Paradise s½ mang tÛi cho Quý khách S£n ph©m nghÉ dưáng hoàn mù hơn c£ sñ mong chÝ.

Shophouse KN Paradise t¡o tÕng diÇn tích ninh khu vñc rơi vào chëng 800 ha, quy mô chç t¡i chính là thå hiÇn diÇn cça Nhïng Dòng s£n ph©m chç phÑ, chung cư condotel, khách s¡n, villa và shophouse. trong đó, chç đ§u tư đã thñc hiÇn v¥n đÁ bÑ trí diÇn tích và nhïng Dòng s£n ph©m phong phú đà đáp éng cho nhu c§u lưu trú cça Khách hàng trß thành đơn gi£n trên.

M­t đÙ phát triÃn h¡ng måc chç t¡i chi¿m t§m 23,86%, cå thà VÛi S£n ph©m villa s½ có chëng 99 căn chi¿m diÇn tích 300m2 – 500m2, chç phÑ biÃn t¡o 4000 căn t¡o diÇn tích dao đÙng të 120m2 – 188m2, 80 căn shophouse t¡o diÇn tích 120m2 – 188m2 và càng ít Dòng s£n ph©m dành cho chung cư condotel.

nh±m phåc vå tÑi ưu cho du khách trong v¥n đÁ sinh ho¡t, Các S£n ph©m t¡i đây s½ đưãc đ£m b£o đ§y đç tÑi đa Nhïng chéc năng sinh ho¡t căn b£n là phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh, logia gi·t çi và c£ ban công. h¥p d«n, s½ t¡o chéc lñc sân vưÝn rÙng rãi dành riêng VÛi Nhïng S£n ph©m chç phÑ và biÇt thñ.

mÍi dñ án KN Cam Ranh chéa đñng quù đ¥t tÍa l¡c tr£i dÍc theo đưÝng bÝ biÃn Bãi Dài thành s½ có 95% Dòng s£n ph©m đưãc phát triÃn theo lÑi view biÃn trñc diÇn nhìn trÍn c£nh vËnh Nha Trang xinh đ¹p, đây chính là nha pho Cam Ranh càng lãi th¿ ng¯m c£nh thu hút dành cho Nhïng Quý khách hàng yêu thích phong c£nh thiên v­y khi lña chÍn KN Paradise nh±m làm nơi nghÉ dưáng.

Song song đó, dñ án Golf Long Thành còn mang cho mình ưu th¿ đ·c biÇt du khách khi sß hïu chu×i tiÇn nghi nÙi khu vñc đ·c biÇt đ³ng c¥p, nhÝ đ¥y mà du khách s½ đưãc hưßng thå Nhïng cung b­c c£m xúc tÑt nh¥t dưÛi Nhïng khi¿n viÇc và hÍc t­p v¥t v£ ß thành phÑ ngoài kia.

- Nhïng dãy phÑ shophouse và trung tâm thương m¡i đáp éng cho nhu c§u mua s¯m, ß đây b¡n t¡o thà vung tiÁn đà ©n chéa cho mình 1 trong sÑ Các món hàng vëa ý như áo qu§n, giày dép, nay trang.

- chu×i bà bơi ß condotel Cam Ranh gÓm 5 mô hình đưãc thi¿t k¿ đ¥y là hÓ bơi ng¯n, bà bơi lưÝi, bà bơi dài, bà bơi vô tuyÇt,... đáp éng cho viÇc thư thái cça du khách.

- Ho·c Nhïng tiÇn nghi nhà hàng, quán cà phê, khu vñc vui chơi gi£i trí và gi£i trí tÕng phù hãp hơn biÃn và dưÛi nưÛc đáp éng Các đòi hÏi ăn uÑng, gi£i trí, gi£i trí,... Và khá các tiÇn nghi NÕi trÙi khác đưãc xây ß đây.

trên nhiên, Shophouse KN Paradise còn ©n chéa m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vô cùng thu­n tiÇn dña đËa th¿ tÍa l¡c đ¯c đËa Khi¿n cho v¥n đÁ di chuyÃn trß thành đơn gi£n trên mà khi chÉ nên bÏ ra ít công séc và t¡i gian di chuyÃn là Quý khách hàng s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- Të dñ án KN Paradise k¿t nÑi tÛi sân bay quÑc t¿ Cam Ranh chưa tÛi 5 phút.

- M¥t t¡i gian cái 3 phút t£n bÙ nh±m ti¿p c­n tÛi Bãi Dài.

- Chưa l¡i 15 phút Giúp Khách hàng liên k¿t l¡i trung tâm thành phÑ Cam Ranh.

- ChÉ m¥t t§m t§m 10 phút là s½ b¯t g·p ngay c£ng biÃn Cam Ranh.

- Ngoài thành, Quý khách còn đưãc vui chơi gi£i trí t¡i thành phÑ biÃn Nha Trang lúc chÉ VÛi 30 phút lái xe là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

Të Nhïng tiÇn nghi nÙi khu l¡i Các cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc mà biÇt thñ Cam Ranh đang ©n chéa đưãc VNREP nói tÛi trên đây thì ß sao Quý khách không thí tr£i nghiÇm Các trË giá đ·c biÇt ß dñ án KN Paradise ngay të bây giÝ?

trên đây là thông tin dñ án KN Paradise đưãc nh­n xét cũng như chia s» vì đÙi ngũ VNREP Team, mong h³n bài vi¿t này s½ đem l¡i nÙi dung tham kh£o t¡o giá trË cho Quý khách hàng.