Subscribe to this RSS feed
3 điều làm nên giá trị của Quoc Dung Blog

3 điều làm nên giá trị của Quoc Dung Blog

Thông tin chung cư Qu­n 7

5 2019 có thà coi là mÙt 5 đ¡i th¯ng cça Nhïng dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u năm l¡i thÝi, Lưãng giao dËch thành công liên tåc tăng và hiÇn đang t¡o nhiÁu chç đ§u tư đang dành sñ chú ý đ·c biÇt tÛi Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Các dñ án đang mß bán, thành chÍn lña mua căn hÙ Qu­n 7 nào đà t¡i ? giá bán Các dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ? điÁu kiÇn đ§u tư gia tăng giá vÁ sau có ch¯c h³n ?

Hãy cùng vÛi QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi tëng câu hÏi và đưa https://dungquoc.com/can-ho-quan-7/ nên đưãc lña chÍn đúng đ¯n nh¥t lúc chÍn lña mua dñ án chung cư t¡i trung tâm Qu­n 7?

chung cu cao cap quan 7

căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 hãp mua nh±m ß hay nh±m đ§u tư ?

thå tăng lên dân sÑ đëng ngëng ß Nhïng ra phÑ lÛn khi¿n cho đòi hÏi mua căn hÙ cũng tăng lên theo. Qu­n 7 là càng trong sÑ Nhïng qu­n trung tâm t¡i ra phÑ bà Chí Minh có tÑc đÙ đô thË hóa nhanh và t¡o thË trưÝng căn hÙ cao c¥p phát triÃn.

Tuy v­y, Nhïng dñ án căn hÙ Qu­n 7 không chÉ Tå hÙi mÍi lãi th¿ đà phù hãp ĐÑi vÛi Quý khách hàng mua ß mà QuÑc Dũng Blog còn cho h³n đây là điÁu kiÇn ch¯c cho Nhïng nhà đ§u tư BDS muÑn thu lÝi lúc đ§u tư vô căn hÙ chung cư Qu­n 7.

vË trí căn hÙ chung cư Qu­n 7 tÍa l¡c là Các đËa th¿ đ¯c đËa. Các chç đ§u tư lÛn như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú mù Hưng, ... luôn lña chÍn Nhïng khu đ¥t ch¯c nh±m phát triÃn Các dñ án cça mình. đó là Các nơi đ¹p. g§n trung tâm qu­n và ra phÑ, m·t đưÝng m¡nh, g§n sông vëa Tå hÙi phong thçy vưãng khí, vëa k¿t nÑi giao thông thu­n tiÇn. bßi th¿, cư dân t¡o thà đi đơn gi£n và tiÁm năng đ§u tư cho thuê cũng cao hơn h³n so VÛi Các khu vñc khác.

nguyên nhân thé 2 đà QuÑc Dũng Blog xác đËnh Các khu chung cư Qu­n 7 là ch× sÑng và đ§u tư toàn diÇn bßi thi¿t k¿ cao c¥p, hiÇn đ¡i, tiÇn nghi nÙi khu và ngo¡i khu đ§y đç. Nhïng dñ án t¡i đây đç kh£ năng đáp éng chu©n mñc an cư đ³ng c¥p cça dân cư và c£ Các khách thuê ß thành đ§u tư cũng s½ đem tÛi lãi nhu­n cñc kó thú vË.

ch× qua các dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 như khu đô thË Phú h£o Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y càng nơi chung là Nhïng dñ án này có chánh sách bán hàng nhiÁu ưu đãi, méc giá và c¥u trúc đa d¡ng, phù hãp VÛi nhïng đÑi tưãng Quý khách khác nhau ra dù mua nh±m ß hay đ§u tư đÁu hãp.

giá bán căn hÙ chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ?

can ho chung cu quan 7

Nhìn chung, giá b¥t đÙng s£n ß Qu­n 7 r¥t thích hãp lý so ĐÑi vÛi Nhïng khu trung tâm t¡o điÁu kiÇn tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang gia tăng tëng ngày. Và Các dñ án t¡i Các phân khúc khác nhau (trung cung c¥p – cao c¥p – h¡ng sang) hay Các dñ án có môi trưÝng bào giao khác nhau (hoàn t¥t nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ t¡o méc giá khác nhau.

sau đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça mÙt sÑ dñ án căn hÙ Qu­n 7 đà Quý khách hàng n¯m b¯t đưãc.

dñ án Ascent Garden Home t¡i Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây dñng

Méc giá đang bán chëng të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này khá c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng Các dñ án cùng vÛi phân khúc cça khu.

dñ án MidTown Phú h£o Hưng t¡i Tân Phú, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang phát triÃn tÛi t§ng 5

Méc giá chào bán đãt l¡ nh¥t t§m të 74 – 75 triÇu/m2 (cao hơn đãt chào bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

Khái quát thêm Các thông tin khác vÁ dñ án Phú mù Hưng Qu­n 7 qua Các bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

dñ án Sunshine City Sài Gòn ß Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc ninh S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça chung cư Sunshine City Saigon kho£ng të 55 – 65 triÇu/m2

Dñ án Sunshine Diamond River t¡i Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công xây dñng

Méc giá mß bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương ĐÑi vÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 VÛi Các ưu th¿ nÙi b­t.

Thông tin kho£n ti¿t vÁ 2 dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t hơn trang dñ án chung cư Qu­n 7. Qúy Quý khách hàng chú trÍng có kh£ năng đón đÍc Nhïng bài vi¿t ß đây.

dñ án Eco Green Saigon ß Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án căn hÙ cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành phát triÃn.

can ho quan 7

Qua 3 đãt mß bán, dñ án t¡o méc giá tăng lên khá mau, të 43 triÇu/m2 trong đãt 1 và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong đãt chào bán tÛi đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Các dñ án đã mß bán đưãc nhïng đãt, Quý khách hàng có thà m¥y luôn thå gia tăng trË giá BDS cça khu Qu­n 7. bßi th¿, n¿u Quý khách đang t¡o ý đËnh đ§u tư chung cư cao c¥p Qu­n 7 thì không nên bÏ lá cơ hÙi và nay ch× tÑt này.

ß Nhïng thÝi kó và thÝi kó mß bán khác nhau, giá bán Nhïng căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ t¡o thå chênh lÇch. do nhiên nh±m nh­n b£ng giá kho£n ti¿t và chánh xác nh¥t, Quý khách hàng có thà đăng ký VÛi QuÑc Dũng Blog đà nh­n thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú trÍng và muÑn TÕng quan.