Subscribe to this RSS feed
Đầu tư VNREP Team và top 6 điều cần xem ngay

Đầu tư VNREP Team và top 6 điều cần xem ngay

TÕng quát đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

Sun Group vëa xa l¡ tung thành Dòng s£n ph©m l¡ ß đưÝng 975, trung tâm thË tr¥n an ThÛi VÛi dñ án mang tên Sun Grand Phú QuÑc. HiÇn nhà phÑ Phú QuÑc đang đưãc trân trÍng r¥t các tÑ ch¥t chú ý Vài nét të phía Khách hàng.

Chia s» të chuyên gia VNRep ß bài vi¿t này, chúng tôi s½ l§n lưãt c­p nh­t Nhïng thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc Làm Quý khách n¯m thêm nhïng giá trË hïu ích cũng như thu­n lãi trên trong sÑ viÇc lña chÍn Dòng s£n ph©m VNREP đ§u tư hãp.

Sun Grand Phu Quoc

Vài nét đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

biÇt thñ Phú QuÑc t¡o diÇn tích toàn khu vñc là 35 ha, hiÇn diÇn ß đây t§m 862 Dòng s£n ph©m đ§u tư và hàng chåc tiÇn ích nÙi khu vñc đ³ng c¥p, t¡i gian dñ ki¿n bàn giao vô Quý 2/2020, sau t¡i gian này thì toàn bÙ phân khu s½ đưãc đưa vào ho¡t đÙng hoàn thiÇn.

có 2 hình théc đ§u tư chánh đưãc l¯p đ·t t¡i đây ĐÑi vÛi diÇn tích và .SÑ Dòng s£n ph©m như sau:

- nhà phÑ kinh doanh Sun Grand City Nam Phú QuÑc có 439 S£n ph©m VÛi diÇn tích dao đÙng t§m 105 - 165 m2 ĐÑi vÛi chiÁu cao năm t§ng.

- Và nhà phÑ liÁn kÁ bao gÓm 423 căn VÛi diÇn tích 108 - 176 m2 ĐÑi vÛi chiÁu cao 5 t§ng.

Qua thÑng kê đ¥y thì có thà bi¿t rõ hơn vÁ tÕ Dòng s£n ph©m t¡o m·t ß biÇt thñ biÃn Sun Group t§m chëng 862 Dòng s£n ph©m h×n phù hãp nhà phÑ liÁn kÁ và chç phÑ thương m¡i, ĐÑi vÛi diÇn tích l¯p đ·t đa d¡ng cùng vÛi méc bÝ b¿n bán dao đÙng të 6 - 12 t÷ đÓng mà Các Quý khách hàng t¡o kh£ năng s£ng khoái chÍn cho mình mÙt kênh đ§u tư hãp VÛi không gian tài chính cça mình.

nha pho Sun Grand City

trong giai đo¡n này thì dñ án hiÇn đang đưãc triÃn khai m¡nh m½ të Nhïng đơn vË nÕi ti¿ng như TONKIN, FIRST GREEN, EGO và ADC. Đây đÁu là Các thương hiÇu có ti¿ng hơn nhiên giÛi vÁ viÇc ki¿n t¡o c£nh quát và thi¿t k¿ thành công nhïng dñ án, tÛi VÛi Sun Grand Phú QuÑc, hÍ trông muÑn mang tÛi cho con ngưÝi đÝi sÑng sinh sÑng hòa phù hãp ĐÑi vÛi tñ v­y b±ng viÇc đưa cây cÑi và c¥u trúc không gian mß ß căn phòng xây thå vui v» cho Quý khách hàng nh¯c c£ lúc t¡i ß căn phòng.

dñ án Sun Grand Phú QuÑc đưãc k¿ thëa cách c¥u trúc tinh túy vÁ Các căn chç phÑ cça đàn anh Sun Premier Village H¡ Long Bay Resort, villa và chç phÑ khu đô thË Sun Grand City Nam Phú QuÑc Sun Group là hình m«u nhà ß tuyÇt mù cça tương lai cho ngưÝi dân khu vñc biÃn đ£o ĐÑi vÛi ý tưßng ĐËa Trung H£i cao c¥p, tÉ m©n, đ­m ch¥t biÃn. chç phÑ Sun Grand Phú QuÑc ch¯c ch¯n s½ là ch× sÑng hoàn h£o cho Khách hàng ß biÃn đ£o trong sÑ nay gian s¯p tÛi.

biÇt thñ biÃn Sun Group là dñ án khu đô thË kiÃu m«u TrưÛc tiên xu¥t hiÇn ß Đ£o NgÍc, đây cũng là S£n ph©m TrưÛc tiên t¡o mô hình sß hïu đ¥t lâu dài và duy nh¥t ß Phú QuÑc, trong k¿ ho¡ch triÃn khai thì nhà đ§u tư còn khá chú trÍng l¡i v¥n đÁ khai thác và xây Các h¡ng måc cơ sß v­t ch¥t sao cho thÏa mãn triÇt nh±m Nhïng nhu c§u thi¿t y¿u cça dân cư.

biet thu Sun Grand City

- tiÇn ích săn sóc và khám bÇnh ß dñ án Phú QuÑc đưãc xây dñng theo lo¡i hình chu©n quÑc t¿ VÛi đ§y đç máy móc khám và chïa bÇnh, đây s½ là bÇnh viÇn tiên ti¿n nh¥t Phú QuÑc trong sÑ thÝi điÃm này.

- Trung tâm kinh doanh đưãc bày bán ĐÑi vÛi hàng trăm m·t hàng nay trang mua s¯m tân ti¿n nh¥t, đáp éng cho Các Quý khách hàng đang t¡o nhu c§u mua s¯m mà đëng ph£i tÑn công séc di chuyÃn ra ngoài tìm ki¿m.

- m¡ng lưÛi giáo dåc cho con em cça b¡n cũng đưãc đáp éng mau l¹ VÛi khu vñc trưÝng hÍc m§m xanh, chç tr», c¥p 1, c¥p 2, c¥p 3.

- chu×i giao thông đưÝng nÙi bÙ đưãc xây dñng rÙng rãi, bãi đ­u xe thông thoáng, có sñ giám sát do m¡ng lưÛi camera tân ti¿n cùng sñ kiÃm tra nghiêm ng·t cça nhân viên b£o vÇ.

- Cũng như là viÇc an toàn nÙi khu vñc cũng đưãc si¿t ch·t.

Sun Grand City

Ngoài Nhïng tiÇn nghi đ¿n të Sun Grand Phú QuÑc Làm phåc vå mau nh¥t cho Khách hàng lúc không t¡o thÝi gian r£nh r×i, Tình huÑng nhàm chán thì Quý khách cũng có kh£ năng sí dång tiÇn nghi ngo¡i khu vñc VÛi mái phù hãp tiÇn nghi mua s¯m, khu gi£i trí Central Village cça Sun Group ĐËa Trung H£i, tÕ hãp gi£i trí Sun World Hòn Thơm cũng như Các dñ án Sun Group t¡i Nam Phú QuÑc chÉ VÛi vài phút đi bÙ mà thôi.

Th­m chí, Quý khách còn n¯m b¯t khá các đËa điÃm vui chơi đ³ng c¥p t¡i Phú QuÑc mà Các du khách thưÝng hay bi¿t đ¿n lúc du lËch ß đây đó chính là Bãi Kem, Bãi TrưÝng, Bãi Sao, thË tr¥n Dương Đông, sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc, và dÍc theo tuy¿n đưÝng 975 là Các khu resort nÕi ti¿ng như Premier Village Phú QuÑc Resort, JW Marriott Phú QuÑc Emerald Bay, Premier Residences Phú QuÑc Resort,..

Ngoài Các thông tin vëa đưãc VNRep chia s» trên đây thì n¿u như Quý khách muÑn bi¿t thêm các viÇc liên quát khác vÁ nhà phÑ Sun Grand City Nam Phú QuÑc thì hãy liên hÇ trñc ti¿p l¡i công ty b¥t đÙng s£n VNRep s½ đưãc gi£i đáp và tư v¥n cå thÃ.