Subscribe to this RSS feed
du an Keppel Land Nhat Pham có phù hợp với bạn?

du an Keppel Land Nhat Pham có phù hợp với bạn?

Thông tin dñ án Saigon Sports City qu­n 2

cùng vÛi dòng ch£y sàn b¥t đÙng s£n Nhat Pham & Cac cong su đÕ vÁ khu đông thành phÑ HÓ Chí Minh, trong 3 5 trß tÛi đây, khu vñc đô thË Nam R¡ch Chi¿c đang sôi såc VÛi các dñ án xa l¡ l§n lưãt hình ra, và mÙt trong sÑ đ¥y chánh là dñ án Saigon Sports City, S£n ph©m do t­p đoàn Keppel Land áp dång.

M·t b±ng quy ho¡ch dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc áp dång như v­y nào? t¡o Nhïng h¡ng måc nào đang đưãc đ§u tư thñc hiÇn ß đây? vË th¿ dñ án t¡i đâu? là 1 sÑ câu hÏi đang đưãc chú ý Khám phá nhïng nh¥t.

Chia s» të Nh­t Ph¡m và Nhïng cÙng thå, tên tuÕi “thÕ đËa” t¡o m·t t¡i phía đông Tp. HÓ Chí Minh s½ l§n lưãt gi£i đáp Nhïng viÇc này të dñ án Saigon Sports City đ¿n Khách hàng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích.

Thông tin quy ho¡ch căn hÙ Saigon Sports City

Saigon Sports City là dñ án đưãc thñc hiÇn VÛi quy mô rÙng 64ha, to¡ l¡c trên m·t tiÁn đưÝng Song Hành thuÙc đËa ph­n phưÝng an Phú, qu­n 2, thành phÑ bà Chí Minh. điÃm nh­n diÇn vË th¿ dñ án qu­n 2 r¥t dÅ lúc hiÇn hïu trưÛc m·t tiÁn là c§u Mương kho£n, n±m trong sÑ qu§n kh£ năng quy ho¡ch m¡nh nh¥t khu Nam R¡ch Chi¿c.

Các h¡ng måc quy ho¡ch ß khuôn mĩ nÙi khu vñc bao gÓm căn hÙ chung cư, chç phÑ, biÇt thñ, văn phòng kinh doanh – dËch vå đ³ng c¥p, đưãc chia thành nhïng phân khu khác nhau. thu hút đó chánh là Các d¥u ¥n t¡i phân khu áp dång Nhïng dñ án thà thao, có ho¡t đÙng såc sôi và đ·c biÇt s§m u¥t.

ch× qua Nhïng m·t giáp chung cư Saigon Sports City có thà m¥y, t¡i khu bên Đông đ¥y chánh là m·t giáp VÛi khu vñc thà dåc thà thao, nhà t¡i, sân golf và khu vñc đô thË Him Lam – Bình yên. bên Tây là m·t giáp VÛi khu thà dåc liên hãp Nam r¡ch Chi¿c ß khu B và khu vñc C và khu vñc trung tâm thi đ¥u đa lñc. Và cuÑi cùng vÛi là m·t giáp bên Nam ß tuy¿n đưÝng Song Hành, cao tÑc Long Thành – D§u Giây. M·t giáp còn tÛi lÑi vÁ dòng sông Nam R¡ch Chi¿c.

VÛi v¥n đÁ chéa đñng Các m·t giáp này, căn hÙ cao c¥p qu­n 2 sß hïu r¥t nhiÁu lãi th¿ vưãt trÙi, HÙi tå đ§y đç Nhïng tÑ ch¥t vưãng khí sinh tài, c­n lÙ, c­n thË đ¿n c­n giang, có kh£ năng đem l¡i nhiÁu may m¯n cho chç nhà khi chÍn ch× đây nh±m sÑng.

dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn ĐÑi vÛi 10 block cao t§ng, ©n chéa đÙ cao kho£ng 30 t§ng, hiÇn hïu là thå l¯p khoa hÍc cça chëng 4.300 S£n ph©m t¡i khuôn mĩ nÙi khu vñc ĐÑi vÛi m­t đÙ phát triÃn chÉ chi¿m kho£ng 25%.

Quy ho¡ch Các phân khu vñc dñ án Saigon Sports City

thå linh ho¡t trong sÑ cái l¯p đ·t kh£ năng hiÇn t¡i 2 phân khu chéc năng, đó là:

Phân khu 1: diÇn tích 26ha là phân khu n±m ß phía B¯c r¡ch Mương chi. điÃm đây đưãc đ§u tư quy ho¡ch nhà y¿u là khu vñc thà thao, trung tâm hu¥n luyÇn và thi đ¥u đem chu©n mñc quÑc tiÅn, trưÝng thà thao lñc khi¿u là chính.

ĐiÃn hình t¡o sân bóng, VÛi séc chéa bÑ trí cho t§m 10.000 ch× ngÓi, 9 sân tennis chéa đưãc chëng 2.000 nơi ngÓi, và 2.000 nơi ngÓi dành khu vñc hÓ bơi có tÕ che, cñc kó quy mô, cao c¥p và chi ti¿t.

c¥u trúc đưãc sí dång đan xen ĐÑi vÛi khuôn viên cây non cùng khu công mĩ, gây môi trưÝng thoáng mát trong sÑ lành và thanh lÍc không khí tñ nhiên, y¿u tÑ hoà nhiÇt đÙ Õn đËnh t¡i khuôn mĩ nÙi khu dñ án. phía c¡nh đ¥y còn t¡o khu vñc trưÝng hÍc và khu vñc trung tâm kinh doanh cũng đưãc l¯p ß đây.

Ph§n diÇn tích còn đ¿n đưãc sí dång cho viÇc quy ho¡ch ß phân khu sÑ 2, có vË th¿ tÍa l¡c ß bên Nam R¡ch Mương chi. Đây chánh là qu§n thà khu trung tâm thương m¡i và dËch vå khép kín. Các căn hÙ Saigon Sports City đưãc phát triÃn chç y¿u t¡i đây, đà đem đ¿n thå k¿t nÑi giao thông thu­n tiÇn cũng như phåc vå ngay Các tiÇn ích sí dång cho cÙng đÓng dân cư.

h¥p d«n, thå phân chia 2 khu vñc s½ Giúp cho b§u đëng khí đưãc Õn đËnh, ngưÝi dân đëng bË làm phiÁn, Các v­n đÙng viên tÛi t¡o mÙt môi trưÝng tho£i mái cho viÇc t­p luyÇn và thi đ¥u.

bên c¡nh đ¥y, t¡i khu vñc Nam dñ án Saigon Sports City còn có Nhïng khu đà thñc hiÇn Nhïng tiÇn ích như: trung tâm hÙi nghË triÃn lãm, y t¿, văn hóa, đáp éng cho chëng 12.000 Khách hàng. khu vñc khách s¡n cao c¥p, căn hÙ chung cư cho thuê, văn phòng kinh doanh, cung éng cho kho£ng 5.000 Quý khách.

minh chéng rõ ràng b±ng Các con sÑ chéng tÏ thå quy ho¡ch t¡i dñ án qu­n 2 đưãc nhà đ§u tư Keppel Land đã khá cân nh¯c và lên dñ án cho dñ án 1 t§m tinh t¿ và kinh ti¿t, gây không gian thu­n lãi cho c£ đÑi tác l«n Quý khách hàng có kh£ năng bao thà đưãc thå hiÇn diÇn cça Các h¡ng måc đang đưãc quy ho¡ch t¡i đây, chç đÙng chÍn cho mình Các S£n ph©m phù hãp.

đà t¡o thêm Nhïng thông tin liên quát vÁ căn hÙ Saigon Sports City, Quý khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o thêm ß nhatpham.net vÁ Nhïng bài vi¿t nh­n đËnh và Xem xét vÁ dñ án qu­n 2 cũng như thË trưÝng phía đông Tp. HÓ Chí Minh, giúp Quý khách t¡o thà thu­n lãi tìm ki¿m mÙt điÃm sÑng ho·c đ§u tư phù hãp.