Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal có đúng như truyền thông pr

Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal có đúng như truyền thông pr

Vài nét vÁ dñ án Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ chung cư t¡i đưÝng B¿n Nghé, qu­n 7, n±m t¡i g§n c£ng Tân Thu­n. dñ án đưãc đ§u tư do công ty b¥t đÙng s£n Ti¿n PhưÛc và mÙt công BDS Sanyo Homes Nh­t B£n.

Thông tin Tìm hiÃu dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát

Ascent Garden Home có quy mô 1ha ĐÑi vÛi 2 block, m×i block cao 29 t§ng, trong đ¥y có 3 t§ng đ­u xe, 2 t§ng làm khu vñc kinh doanh. cơ sß v­t ch¥t dñ án có bà bơi, t¡o khu gi£i trí tr» em, công viên, thư viÇn…

ascent garden home quan 7

Theo SaleReal GiÛi thiÇu, t­p đoàn Ti¿n Phát là thành viên trñc thuÙc cça phéc công ty xây dñng Hoà Bình. Ti¿n Phát thưÝng hãp tác ĐÑi vÛi Các công ty BDS Nh­t B£n đà đ§u tư dñ án. Ascent Garden Home đưãc phát triÃn VÛi thå phù hãp tác cça công ty Sanyo Homes Nh­t B£n.

chç đ§u tư căn hÙ Ascent Garden Home là Ti¿n Phát, càng thành mĩ cça tÕ công ty xây Hòa Bình. Ti¿n Phát đã cho Khách hàng m¥y kh£ năng cça mình qua Nhïng dñ án như The Ascent t¡i qu­n 2 (mÙt dñ án bàn giao trưÛc thÝi h¡n cam k¿t), dñ án Ascent Cityview ß qu­n 4, dñ án Ascent Lakeside t¡i đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Riverside ß qu­n 4, dñ án Ascent Plaza qu­n Bình Th¡nh.

Ngoài ra Ti¿n Phát còn đ§u tư Nhïng dñ án khác là: Riva Park, Grand Riverside, Soho Premier, The Penta (Bình Th¡nh), Soho Riverview.

đáng tin c­y cça Ti¿n Phát còn đưãc thà hiÇn qua Nhïng gi£i thưßng đưãc trao cho công ty, ví då là gi£i “dñ án BDS tÑi ưu nh¥t ViÇt Nam năm 2016”, dñ án The Ascent Thao Dien đưãc trao gi£i “công trình sí dång tài nguyên hiÇu qu£”.

dñ án Ascent Garden Home đưãc c¥u trúc và phát triÃn hoàn toàn bßi Hòa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. VÛi Hòa Bình thì Khách hàng t¡o kh£ năng an tâm do Hòa Bình là công ty xây dñng m¡nh, đã thi công nhïng dñ án lÛn m¡nh như: Tòa chç Keangnam, tòa nhà VietinBank, tòa chç Desa… Ngoài thË trưÝng ViÇt Nam, Hòa Bình còn tham gia xây ß nưÛc ngoài như Malaysia.

can ho ascent garden home quan 7

Theo GiÛi thiÇu cça SaleReal, dñ án đã thành m¯t sàn nhưng v«n chưa mß bán. BuÕi lÅ thành m¯t diÅn ra t¡i chç hàng The Adora, đưÝng NguyÅn KiÇm, qu­n Gò V¥p vô ngày 24/11/2018.

dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 nÕi ti¿ng do bßi trưÛc đó chç đ§u tư Ti¿n Phát đã áp dång nhiÁu dñ án căn hÙ chung cư thuÙc dòng The Ascent, ví då là The Ascent Thao Dien, Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh). Các dñ án đó đÁu t¡o ch¥t Lưãng tÑi ưu, Khách hàng hài lòng.

dñ án có c¥u trúc giÑng ĐÑi vÛi sáng trúc Nh­t b£n. Quy mô dñ án là 1ha nhưng chÉ có 540 căn hÙ chung cư. M­t đÙ xây th¥p. ngưÝi dân ß đây t¡o sñ an tĩnh và ít tÕng t¡p hơn so VÛi Các dñ án t¡o quy mô lÛn.

Ch¥t SÑ lưãng cça dñ án cũng tÑi ưu trên dña t¡o sñ tham gia phát triÃn cça công ty xây dñng Hòa Bình. HiÇn nay Hòa Bình đã t¡o công nghÇ xây dñng tân ti¿n, đ¥y là công nghÇ phát triÃn “Gang Form” cho phép xây nhanh trên mà an ninh trên.

đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home Ti¿n PhưÛc

Như có Sơ lưãc ß ph§n hơn, đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home n±m ß đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7. dñ án n±m ß mÛi Phú mù Hưng, trung tâm ra phÑ, sông Sài Gòn.

trong tương lai c§u Thç Thiêm 4 làm xong thì të dñ án di chuyÃn Ascent Garden Home Q7 SaleReal qua Thç Thiêm mau trên so VÛi hiÇn ß. Thç Thiêm vÁ sau là trung tâm tài chánh, kinh doanh lÛn nh¥t ViÇt Nam. ĐÑi vÛi vË th¿ như th¿ thì bÝ b¿n bán chung cư Ascent Garden Home trong th¥y 5 đ¿n s½ tăng lên.

ascent garden home Tien Phat

C§u Thç Thiêm 4 danh l½ đã đưãc khßi công vô 5 2018, nhưng çy ban nhân dân ra phÑ bà Chí Minh yên c§u thanh tra l¡i chi¿n lưãc cho ra dñ án bË t¡m hoãn cho tÛi 5 2019. Dñ sáng là cuÑi 5 2019, đ§u năm 2020 dñ án s½ khßi công. tÕ sÑ vÑn đ§u tư là năm.400 t÷ đÓng.

vË trí dñ án Ascent Garden Home n±m t¡i mÛi khu vñc đô thË Phú h£o Hưng cho nên đưãc dân cư t¡o thà sí dång các cơ sß v­t ch¥t. NÙi khu dñ án t¡o nhïng tiÇn ích nhưng có nhïng thé c§n ra phía ngoài.

HiÇn ß, nh±m đi të Ascent Garden Home đ¿n qu­n 1 nên m¥t các t¡i gian m·c dù quãng đưÝng không xa, nguyên nhân là đưÝng NguyÅn t¥t ra nÕi ti¿ng là tuy¿n đưÝng k¹t xe. có khi ph£i m¥t 30 phút đà di chuyÃn đưãc 1km.

chi¿n lưãc chào rÙng đưÝng NguyÅn thiÇn ra lên 45 mét đã đưãc trình lên nhưng chưa xét duyÇt vì vưÛng m¯c vÁ vÑn đ§u tư. t¡o thà dñ án s½ b¯t đ§u đưãc áp dång trong sÑ 1-2 năm tÛi.

ascent garden home Tien Phat

Tuy không có nhïng £nh hưßng như c§u Thç Thiêm 4 và mß rÙng đưÝng NguyÅn thành nên nhưng dñ án c§u Thç Thiêm 3 cũng t¡o tác đÙng đëng ít l¡i căn hÙ Ascent Garden Home.

nói chung, đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là t¡o các tiÁm năng. bßi th¿ Khách hàng ra suy xét lña chÍn lúc t¡o ý đËnh đ§u tư căn hÙ qu­n 7.

đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án, Quý khách vui lòng liên hÇ công ty BDS SaleReal – càng công ty chuyên phân phÑi BDS t¡i khu vñc Đông và khu vñc Nam.