Subscribe to this RSS feed
Dành thêm suy nghĩ về shophouse The Arena VNREP

Dành thêm suy nghĩ về shophouse The Arena VNREP

Thông tin xa l¡ nh¥t The Arena Cam Ranh

dñ án The Arena Cam Ranh là dñ án nghÉ dưáng k¿t hãp ĐÑi vÛi khu vñc vui chơi gi£i trí ß bãi dài Cam Ranh. dñ án có năm.200 căn condotel, quy mô 29ha, đưãc đ§u tư vì công ty VËnh Nha Trang (công ty cÕ ph§n).

dñ án có đËa th¿ t§m thành phÑ Cam Ranh kho£ng 20 phút đi xe, và t§m thành phÑ Nha Trang kho£ng 35 phút đi xe. condotel The Arena Cam Ranh tÍa l¡c ß bãi dài Cam Ranh, mÙt bãi biÃn h£o nhïng nét hoang sơ. điÃm đây là ch× l¡i cça hàng triÇu khách du lËch quÑc t¿ m×i 5.

môi trưÝng đơn gi£n cho thå phát triÃn cça The Arena Cam Ranh

Bãi dài Cam Ranh đưãc lên đÁ án quy ho¡ch đà trß nên càng trong Các khu vñc du lËch trÍng tâm quÑc gia. ưÛc tính, .SÑ khách du lËch l¡i đây s½ tăng lên khá mau trong nay gian tÛi, cé tëng năm có chëng 4 triÇu lưãt, trong sÑ đ¥y 1 triÇu là khách du lËch nưÛc ngoài.

ĐÑi vÛi k¿ ho¡ch đó, Cơ sß h¡ t§ng khu vñc đưãc đ§u tư xây dñng m¡nh trên r¥t nhiÁu so VÛi trưÛc. các đưÝng bay th³ng đưãc mß ra, nhïng b¿n tàu du lËch ß Cam Ranh đưãc phát triÃn.

Bãi dài hiÇn t¡o 37 dñ án H¡ t§ng công cÙng, dñ án đưãc c¥p gi¥y phép phát triÃn. các năm đ¿n, nơi đây s½ trß nên ch× du lËch nÕi ti¿ng trong và ngoài nưÛc. Condotel The Arena Cam Ranh s½ là càng ngôi sao giïa b§u trÝi du lËch biÃn Cam Ranh.

GiÝ đây, viÇc đi tÛi The Arena Cam Ranh đã quá thu­n tiÇn, H¡ t§ng giao thông đưÝng bÙ, đưÝng biÃn, đưÝng thçy đã khá phát triÃn. ChÉ t¡o đưÝng s¯t là đëng đưãc tiÇn ích, nhưng Khách hàng cũng đëng nên ph£i sí dång tÛi đưÝng s¯t.

không gian phát triÃn cça Condotel The Arena Cam Ranh là khá nhiÁu, ví då như .SÑ khách du lËch đông. năm ngoái bãi dài Cam Ranh t¡o phéc sÑ lưãt khách du lËch là năm triÇu lưãt. trong đ¥y, SÑ lưãng khách c§n phòng lưu trú r¥t lÛn m¡nh.

Ngoài Các đưÝng bay nÙi đËa đã đưãc mß ra thì cam ranh còn t¡o các đưÝng bay th³ng quÑc t¿. tëng ngày có të 19 đ¿n 22 chuy¿n bay të Các thành phÑ lÛn m¡nh tÛi Cam Ranh, Các thành phÑ đó là Hà NÙi, H£i Phòng, thành phÑ hÓ Chí Minh, thành phÑ Qu£ng Châu (Trung QuÑc), và mÙt vài thành phÑ t¡i liên bang Nga. Khách du lËch Nga ß Cam Ranh, Nha Trang, Phan Thi¿t r¥t nhïng, chi¿m đa Lưãng khách du lËch quÑc t¿ t¡i Các đËa đáng này theo thÑng kê tëng 5.

The Arena Cam Ranh tÍa l¡c trong sÑ bãi biÃn có đưÝng bÝ biÃn dài hơn 1km, g§n 10 triÇu khách du lËch tÛi đây tëng năm (thÑng kê trong sÑ vài 5 trß l¡i đây), bãi dài Cam Ranh ngày mÙt t¡o nhiÁu khách du lËch.

condotel The Arena Cam Ranh n±m t¡i đưÝng NguyÅn t¥t ra, thành phÑ Cam Ranh (tÉnh Khánh Hòa). ưu th¿ r¥t lÛn m¡nh cça dñ án là có Các tuy¿n đưÝng m·t tiÁn là đưÝng lÛn m¡nh, k¿t nÑi càng t§m nhanh chóng, dÅ dàng tÛi sân bay Cam Ranh, thành phÑ Cam Ranh, thành phÑ Nha Trang.

dñ án The Arena Cam Ranh đưãc đ§u tư bßi công ty cÕ ph§n đ§u tư xây VËnh Nha Trang. Nhïng h¡ng måc cça dñ án là 4 tòa tháp condotel khách s¡n (condotel). Nhïng dñ án có sñ thi¿t k¿ theo cách sáng trúc tiên ti¿n.

đ¥y là ki¿n trúc hiÇn đ¡i k¿t phù hãp 2 dòng sáng trúc cça châu Âu và châu Á. Nhïng chuyên gia VNREP coi đây là Các kiÇt tác ki¿n trúc bên bÝ biÃn ViÇt Nam. r¥t nhiÁu căn condotel The Arena Cam Ranh t¡o view biÃn.

N¿u Bãi Dài Cam Ranh là mÙt d£i låa mÁm m¡i thì The Arena Cam Ranh là mÙt cô gái xinh đ¹p đang đéng im mÙt t§m hiÁn hòa hơn d£i låa ¥y. BiÃn Cam Ranh mang y¿u tÑ cça t§m xinh đ¹p nguyên sơ, nó quy¿n rũ, nó làm ngưÝi ta không ná rÝi xa nó.

Condotel The Arena Cam Ranh có tiêu chu©n ch¥t năm sao, đa d¡ng diÇn tích. Khách hàng đ§u tư cho thuê thưÝng sí dång gi£i pháp là cho thuê theo mô hình Airbnb. bÝ b¿n bán m×i căn cái 1 t÷ thì khá dÅ nh±m đ§u tư. trÍng tâm là GiÛi thiÇu th­t kù vÁ lu­t ©n chéa mô hình condotel.

The Arena Cam Ranh t­n dång đưãc ưu điÃm vË trí s½ có séc c¡nh tranh r¥t m¡nh trên sàn. Lưãng Quý khách cça The Arena Cam Ranh đưãc VNREP ưÛc tính là s½ r¥t lÛn m¡nh, cho thành Quý khách hàng ra sÛm Sơ lưãc vÁ dñ án, n¿u tham gia vào thË trưÝng muÙn, t¡o thà đëng mua đưãc hàng.

dñ án The Arena Cam Ranh t¡o sñ c¥u trúc r¥t đÉnh có 4 tòa tháp condotel ĐÑi vÛi tên gÍi là: Wind, Light, Sea, Sand. Các tòa tòa đưãc x¿p ra hình vòng cung, tÑt cho sñ đón gió biÃn và n¯ng.

ĐÑi vÛi k¿t c¥u như nhiên, The Arena Cam Ranh t¡o đưãc điÃm nh¥n khá điÃm nh¥n, h¥p d«n đưãc sñ đà ý cça du khách. Đây là mÙt du an Arena Cam Ranh VNREP đËa điÃm đ§u tư đưãc đánh giá cao. Theo ưÛc tính cça chç đ§u tư, m×i căn như nhiên có t÷ su¥t lãi nhu­n t§m 15%/năm.

chç đ§u tư The Arena Cam Ranh là mÙt doanh nghiÇp lÛn m¡nh, đã đ§u tư nhïng dñ án m¡nh, t¡o kh£ năng kà đ¿n là khu vñc villa sinh thái đ§m Thçy TriÁu, Panorama Nha Trang, khu đô thË Lê HÓng Phong 1, khu đô thË Lê HÓng Phong 2, dñ án Cam Ranh Bay Cottage, khu đô thË b¿n du thuyÁn Cam Ranh, và nhïng dñ án khác nïa.

TrưÛc đó chç đ§u tư này đã g·t hái đưãc nhïng th¯ng lãi ĐÑi vÛi dñ án Panorama Nha Trang, v­y nên t§m tên công ty cÕ ph§n đ§u tư VËnh Nha Trang đưãc nhïng ngưÝi bi¿t tÛi, đưãc nhiÁu ngưÝi ph£n hÓi tích tuyÇt. mÙt vài nguÓn tin cho bi¿t, đéng sau chç đ§u tư VËnh Nha Trang là mÙt nhóm doanh nhân r¥t giàu có, Các chç đ§u tư ß Nga.

Quý khách hàng có đòi hÏi Vài nét cå kh£ năng vÁ dñ án The Arena Cam Ranh hãy liên hÇ chuyên gia BDS nghÉ dưáng VNREP đà đưãc tư v¥n.