ra mắt SaleReal, có gì đặc biệt

ra mắt SaleReal, có gì đặc biệt

Thông tin TÕng quan dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án chung cư cao c¥p t¡o méc an cư thu§n non khá danh mong đãi ß qu­n 7 đưãc triÃn khai vì nhà đ§u tư Xuân Mai. dñ án ©n chéa nét c¥u trúc riêng tư và khác biÇt, hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p theo chu©n năm sao, đ£m b£o sñ khác biÇt cho ngưÝi dân an cư trong khu vñc.

ban chung cu eco green

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như càng điÃm sáng t¡i béc tranh nhiên giÛi chç giàu thuÙc khu vñc Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ Sơ lưãc l¡i Khách hàng thông tin đ§y đç nh¥t và l¡ nh¥t të chç đ§u tư Xuân Mai vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đà Quý khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ trên vÁ dñ án đ·c biÇt này.

Thông tin mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

dñ án căn hÙ chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là càng dñ án lÛn m¡nh đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai t¡i khu vñc NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô khu đ¥t r¥t lÛn m¡nh chëng 14,36 ha n±m trên quù đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn sß hïu cça chç đ§u tư này luôn.

vË trí dñ án tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng m¡nh cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ m¡nh cça c£ khu vñc Nam Sài Gòn chính là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.

t§m khu Đô thË Phú h£o Hưng t§m năm phút di chuyÃn, cách trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ t¡i gian tương đương, ch× vÑn đã r¥t NÕi trÙi VÛi kh£ năng xây dñng, tài chánh lñc đÙng, nhiÁu khu đ¥t vàng. Ngoài ra cũng là nơi sß hïu hàng lo¡t cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi vÁ y t¿, văn hóa, giáo dåc...

Ngoài ra chç đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép thi¿t k¿ và xây trên 50 cơ sß v­t ch¥t nÙi khu nh±m đáp éng dân cư như công viên, bà bơi, phòng thà hình, sân thà dåc, qu£ng trưÝng, phÑ đi bÙ, trung tâm thương m¡i, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng mái chéc sñ kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m xanh.... mÍi s½ gây nên càng không gian tiÇn ích hoàn chÉnh nh¥t không kh£ năng bÏ qua, chư dân s½ t¡o càng đÝi an cư nghÉ dưáng ß ngôi nhà cça mình càng cái đúng nghĩa.

can ho eco green

dñ án đưãc thi¿t k¿ và phát triÃn theo phong cách Châu u đưãc bàn tài cça Nhïng sáng trúc sư tài hoa sáng xây, bên c¡nh ki¿n trúc đ·c s¯c là cách thi¿t k¿ c£nh quát lÑi theo t§m an cư non, m­t đÙ cây non che phç và m·t nưÛc là hai nhân tÑ chi¿m diÇn tích lÛn nh¥t, hình thành môi trưÝng sinh sÑng mang đ­m ch¥t sinh thái ĐÑi vÛi hơn 50% m­t đÙ cây non và m·t nưÛc và 20% xây tiÇn nghi an cư cho cư dân, m­t đÙ xây dñng tòa chç khá th¥p mat bang eco green quan 7 chÉ chëng 30%.

dñ án Eco Green Sai Gon đưãc xây dñng và trß nên khu tÕ phù hãp Các căn hÙ đ³ng c¥p điÃn hình të 1 l¡i 3PN ĐÑi vÛi nhiÁu hình théc căn hÙ chung cư khác nhau gÓm căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, căn hÙ kinh doanh, chung cư có sân vưÝn trên cao, gây nét riêng biÇt cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Nhïng lo¡i căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon có diÇn tích giao đÙng të 52m2 l¡i 162m2.

HiÇn t¡i giá bán căn hÙ Eco Green Sai Gon v«n chưa t¡o bÝ b¿n bán chánh théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t bÝ b¿n bán të phía nÙi bÙ nhà đ§u tư, giá bán thÝi điÃm hai s½ cao trên thÝi điÃm 1 kho£ng 4-5tr/m2. nhiên bÝ b¿n bán dñ sáng Eco Green Sai Gon chëng 55 - 65 triÇu /m2.

VÛi méc giá này Quý khách hàng có thà thu­n tiÇn ©n chéa căn hÙ Eco Green Sai Gon bßi chÉ c§n chÉ ph£i tích lũy tài s£n t§m 1 t÷ đÓng và có đưãc thå trã giúp vay vÑn cça ngân hàng lên l¡i 70%.

Khách hàng chÉ nên thanh toán 50% là đã có thà nh­n chç, vì phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, nh±m Khách hàng t¡o kh£ năng chç đÙng hơn trong viÇc chi tiêu và tích lũy.

can ho eco green saigon

Vã chÓng tr» cũng có kh£ năng chÍn căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon nh±m sÑng, ĐÑi vÛi điÁu kiÇn mua theo mô hình tr£ góp VÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng vÛi thu nh­p vã chÓng hàng tháng t§m 40 triÇu là đã có thà sß hïu càng chung cư ß dñ án Eco Green Sai Gon. nhà đ§u tư Xuân Mai t¡o chia ra nhiÁu phương théc thanh toán đà Khách hàng có thà chÍn lña theo nhu c§u kinh t¿ đà đưãc trân trÍng nhïng ph§n quà đ·c biÇt të nhà đ§u tư.

HiÇn t¡i dñ án đang trong quá trình thi công ph§n nÁn móng, VÛi ti¿n đÙ như hiÇn t¡i thì cuÑi quý 2 đã t¡o thà ti¿n hành chào bán. Nhïng kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t ra dñ án khá các. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân thå cũng đã đưãc dñng lên, đơn gi£n nh­n diÇn.

trên đây là thông tin kho£n ti¿t chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 bßi SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Quý khách hàng s½ hiÃu rõ hơn vÁ dñ án lý thú này. Hi vÍng r±ng thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Quý khách hàng có thà hiÃu rõ trên vÁ dñ án thú vË này.

nay gian và ch× chào bán thÝi kó hai s½ đưãc chúng tôi thông báo dưÛi tÛi Quý khách.