Subscribe to this RSS feed
Thỏa mãn cuộc sống tại can ho duong Dao Tri của chủ đầu tư này

Thỏa mãn cuộc sống tại can ho duong Dao Tri của chủ đầu tư này

nh­n đËnh Tìm hiÃu dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

dưÛi ngày ra m¯t thË trưÝng BDS khu Nam, dñ án Sunshine Diamond River đưãc trân trÍng thå chú ý và tìm ki¿m të phía Khách hàng trên kh¯p Nhïng trang m¡ng xã hÙi. th¿, đó là Các thông tin gì? MÝi Khách hàng theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Nh­n xét và đánh giá chuyên sâu vÁ Các ưu th¿ mà chung cư Sunshine Diamond River đang chéa đñng đưãc.

Sơ lưãc dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

ĐÑi vÛi tình hình xây tÑc đÙ cça nÁn kinh t¿ di chuyÃn cùng vÛi đ¥y là cuÙc sÑng cça con ngưÝi cũng nhu c§u khá lÛn m¡nh. giï thóp đưãc nhu c§u đó, chç đ§u tư Sunshine Group đã mua đưãc quù đ¥t hi¿m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. căn hÙ chung cư Qu­n 7 có diÇn tích ninh khu vñc là 112.585 m2 đưãc đ§u tư thñc hiÇn bßi t­p đoàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River có t¥t c£ 3.125 S£n ph©m mang tÛi cho thË trưÝng BDS, trong sÑ đó t¡o Nhïng Dòng s£n ph©m chánh như căn hÙ cao c¥p, kinh doanh, DËch Vå,Văn Phòng, Shophouse, Officetel đưãc phân chia và s¯p x¿p đÓng đÁu hơn 12 block cao t§m 15 - 27 t§ng. Tuy v­y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 có không gian an cư khá thoáng đãng lúc chç đ§u tư Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t đÙ xây.

CÙng VÛi ưu điÃm tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và r¡ch Bà BưÛm ra môi trưÝng sÑng dÅ chËu trên g¥p bÙi, cũng như t­n dång VÛi diÇn tích m·t nưÛc và đËnh vË đưãc luÓng gió mát thÕi vô, Nhïng căn hÙ chung cư thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ đưãc thi¿t k¿ theo lÑi view giáp sông đ¯c đËa, Khi¿n mang tÛi khí h­u thoáng mát cho t¥t c£ nhà nhân chéa đñng.

Đưãc ti¿n hành thi công thÝi điÃm 1 vô Quý 1/2019 tÛi thÝi điÃm này, dñ án Sunshine Group v«n đang đưãc triÃn khai lÛn sau thå chÉ đ¡o cça tÕ th§u phát triÃn an Phong cùng đơn vË giám sát nÕi ti¿ng Apave l¡i të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça SaleReal vÁ thông tin quy mô cça dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ Sơ lưãc đ¿n Quý khách hàng thông tin vÁ đơn vË chánh thñc hiÇn dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group

Sunshine Group là tên tuÕi mÛi nh¥t t¡o trå sß chính ß miÁn B¯c, cå kh£ năng t¡i thç đô Hà NÙi. đ¿n VÛi thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam vào 5 2016 vëa qua, tuy chưa t¡o gì nh±m gây đÙng lñc cho sñ b¯t đ§u cça mình. Nhưng chÉ ĐÑi vÛi mÙt năm ho¡t đÙng, b±ng ĐÑi vÛi đôi chân tñ tin cça mình, thương hiÇu Sunshine Group đã nhanh chóng xây ti¿ng vang lÛn l¡i Quý khách ngay dưÛi lúc tung thành Các dñ án t¡i trung tâm thành phÑ Hà NÙi như Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... mÍi Nhïng Dòng s£n ph©m cça ông luôn gây d¥u nh¥n cho Quý khách hàng do lÑi k¿t c¥u vô cùng đ·c s¯c, sáng t¡o trong tëng h¡ng måc và chi ti¿t nhÏ.

hơn nïa, ông còn bÏ thành sÑ tiÁn khá lÛn m¡nh đà thu l¡i Nhïng quù đ¥t nÕi trÙi hơn t¥t c£ miÁn tÕ quÑc ngoài Các S£n ph©m đÙc quyÁn ß miÁn B¯c l¡i Nha Trang, và mÛi đây Đ·c biÇt ti¿n tÛi thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi 2 dñ án mÛi nh¥t đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (đang đÁ c­p), cùng vÛi giai đo¡n mÛi đây nh¥t đ¥y là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Các minh chéng mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p đưãc thì ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, vàng ch¯n, t¥t c£ thå héa h¹n đãi cça Quý khách hàng s½ nh­n l¡i k¿t qu£ xéng danh të thå uy tín cça chç đ§u tư Sunshine Group.

k¿t c¥u nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River có gì?

L¥y nÁn t£ng thành công të Nhïng đéa con đã thñc hiÇn trưÛc đ¥y, t­p đoàn Sunshine Group ti¿p tåc lña chÍn cách thi¿t k¿ Châu u đ³ng c¥p và lËch lãm thñc hiÇn cho đéa con tinh th§n mÛi cça mình, lo¡i hình này t¡o cho ngưÝi nhìn sñ c£m nh­n vÁ mÙt căn hÙ h¡ng sang đem cách hoàng gia tân cÕ điÃn. Tuy nhiên, chung cư Qu­n 7 l¥y đưãc d¥u ¥n bßi vì Nhïng chi ti¿t nÙi th¥t đÁu đưãc dát vàng t¡o thå quyÁn quý và cao sang ché không bË chìm vì phong cách cÕ điÃn thÝi xưa.

t¥t c£ trang thi¿t bË nÙi th¥t đưãc bàn giao đ§y đç ĐÑi vÛi Các v­t liÇu h¡ng sang đưãc nh­p kh£o të Nhïng nÙi th¥t ngo¡i nh­p l¡i të Các nưÛc Châu u, cå thà ĐÑi vÛi tên tuÕi đem tên ohler và Eurowindow đang r¥t nóng trên thË trưÝng hiÇn can ho Sunshine Diamond River SaleReal thÝi, cùng vÛi đ¥y là sàn g× nh­p kh©u, đèn chùm, đèn tưÝng, đ§y đç Các thi¿t bË b¿p, tÑ ch¥t hòa âm tr§n Multi tân ti¿n.

thú vË, t­p đoàn Sunshine Group đã đëng ng¡i tài chánh nh±m bÏ ra sÑ tiÁn các trên nh±m đ§u tư lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të đ§u đ¿n chân t¥t c£ căn hÙ Qu­n 7, lo¡i kính đ¯t tiÁn này mang tÛi giá trË b£o vÇ tia đÙc h¡i truyÁn vào căn hÙ và vëa tôn lên sñ sang trÍng, đ³ng c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ Nhïng thông tin cça căn hÙ Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Các v¥n đÁ liên quan khác thì Khách hàng chÉ nên gÍi điÇn trñc ti¿p đ¿n SaleReal s½ đưãc tư v¥n nhiÇt tình và kho£n ti¿t hơn.