Subscribe to this RSS feed
concept thiết kế SaleReal Team ấn tượng ra sao

concept thiết kế SaleReal Team ấn tượng ra sao

Sunshine Diamond River Qu­n 7 chéa đñng vË th¿ " ch¯c "

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi cça chç đ§u tư Sunshine Group đưãc nên m¯t trong sÑ nay gian mÛi đây, VÛi quy mô r¥t lÛn tÍa l¡c t¡i Qu­n 7, héa h¹n s½ mang tÛi đưãc nhïng điÁu thú vË cho Quý khách. Sao đ¿n có kh£ năng nói ch¯n dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 tÛi tiÁm lñc, t¡o thà nh¯c h³n đËa th¿ dñ án là càng trong sÑ Nhïng tÑ ch¥t hàng đ§u khi¿n cho dñ án trß nên có séc hút như v­y.

dưÛi đây duankhunam s½ đưa ra thông tin cũng như Suy xét thêm vÁ m·t vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River đà Quý khách hàng t¡o thà giï b¯t rõ trên, hiÃu kĩ trên trưÛc lúc đưa thành quy¿t đËnh lña chÍn làm an cư hay đ§u tư phù hãp lý.

vË th¿ n±m Sunshine Diamond River Qu­n 7 ß đâu?

dñ án Sunshine Diamond River đang gây nên mÙt cơn sÑt cñc kó to m¡nh hơn thË trưÝng BDS khu Nam Sài Gòn và cå kh£ năng là khu Qu­n 7, VÛi quy mô vô cùng to lÛn m¡nh VÛi tÕ diÇn tích lên đ¿n 11 ha, cùng đ¥y là 12 block đưãc xây dñng và cung c¥p ra sàn 3.125 căn hÙ cao c¥p.

ĐÑi vÛi vË trí n±m ngay t¡i đưÝng Đào Trí, thuÙc Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. Đây là dñ án thé 2 đưãc chç đ§u tư triÃn khai ngay ß Qu­n 7 và dñ án gì cũng sß hïu mÙt vË trí đ¯c đËa. Qu­n 7 là mÙt trong Nhïng khu vñc cñc kó xây và s§m u¥t ß khu vñc thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi đông đúc ngưÝi dân sÑng t¥t c£ đÁu là Nhïng ngưÝi giàu có, tiên ti¿n và văn minh.

đëng Các th¿, dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 còn n±m trong khu có Cơ sß h¡ t§ng giao thông vô cùng xây thành cư dân t¡i dñ án s½ có kh£ năng k¿t nÑi giao thông cñc kó linh ho¡t và thu­n lãi mà không c§n tÑn quá nhïng t¡i gian, và v¥n đÁ đi tÛi cũng s½ không bË c£n trß bßi v¥n đÁ k¹t xe và ng­p låt bßi nhân tÑ này tuyÇt đÑi đëng hÁ x£y thành.

dñ án đưãc bao bÍc bßi Các tuy¿n đưÝng như NguyÅn Văn Linh, Huónh T¥n Phát, NguyÅn t¥t ra, NguyÅn Văn Quý,... Đa sÑ đÁu là Nhïng tuy¿n đưÝng rÙng rãi, Nhïng tuy¿n đưÝng này đã https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ Khi¿n cho Cơ sß h¡ t§ng t¡i khu trß thành đÓng bÙ, hiÇn đ¡i VÛi càng hÇ thÑng giao thông dày đ·c.

dñ án Sunshine Diamond River có thà k¿t nÑi thu­n tiÇn

ĐÑi vÛi đËa th¿ đ¯c đËa to¡ l¡c trên m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, qu­n 7, căn hÙ Sunshine Diamond River là dñ án có khá nhiÁu lãi th¿ NÕi b­t đưãc thëa hưßng të chu×i giao thông đÓ sÙ hiÇn hïu ß đây, Làm v¥n đÁ g¯n k¿t giao thông të căn hÙ cao c¥p qu­n 7 l¡i Các khu xung quanh đưãc diÅn nên đ·c biÇt dÅ dàng.

đ·c biÇt là thå hiÇn hïu cça Các tuy¿n đưÝng như: NguyÅn ThË Th­p, Huónh T¥n Phát, NguyÅn Lương B±ng, NguyÅn Văn Linh, c§u Tân Thu­n, Phú Mù,... Và dưÛi đây s½ là các g¯n k¿t cå thÃ, Khách hàng t¡o thà tham kh£o qua nh±m t¡o kh£ năng th¥y đưãc thå g¯n k¿t đơn gi£n të dñ án:

- Të căn hÙ Sunshine Diamond River qu­n 7 đ¿n khu đô thË Phú Mù Hưng chÉ m¥t kho£ng năm phút đi xe thông qua tuy¿n đưÝng huy¿t m¡ch NguyÅn Văn Linh.

- Të dñ án Sunshine Diamond River đ¿n khu qu­n 2, qu­n 9, khu vñc công nghÇ cao, khu đô thË mÛi Thç Thiêm, Th¡nh h£o Lãi, Nam R¡ch Chi¿c thì có khá các tuy¿n đưÝng đà đi, như c§u Phú Mù, H§m Thç Thiêm,... mÍi đÁu t¡o thà thu­n lãi lưu thông, có đưãc sñ g¯n k¿t nhanh chóng cho Khách hàng, vô Nhïng khung giÝ cao ch× v«n r¥t là dÅ di chuyÃn, ra Quý khách hàng t¡o kh£ năng an tâm.

- Të chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 đ¿n qu­n 5, qu­n 3, qu­n 1, thông qua tuy¿n đưÝng NguyÅn ThË Th­p chÉ m¥t chëng 10 phút đi.

phía c¡nh viÇc k¿t nÑi thu­n lãi tÛi Các khu vñc trung tâm, thå hiÇn hïu cça Các tuy¿n đưÝng này còn Khi¿n dân cư Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡o kh£ năng thu­n tiÇn k¿t nÑi đ¿n hàng lo¡t Các cơ sß v­t ch¥t hiÇn đ¡i và đ³ng c¥p quanh dñ án.

ChÉ ĐÑi vÛi nay gian di chuyÃn të 5-10 phút, Quý khách hàng t¡o kh£ năng ti¿p c­n ngay l¡i Nhïng siêu thË, nhà hàng, khu vñc gi£i trí, trung tâm kinh doanh như: Big C, Crescent Mall, Vivo, Lotte Mart, Adora, The Coffee House, White House,...

Ho·c Nhïng khu vñc trưÝng hÍc quÑc tiÅn hiÇn hïu như: Hàn QuÑc, Đài Loan, Nh­t B£n, RMIT,

bÇnh viÇn quÑc tiÅn ViÇt – Pháp, bÇnh viÇn tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn Đa Khoa Qu­n 7,...

hiÇn ß, Nhïng tuy¿n đưÝng vây quanh căn hÙ qu­n 7 đang đưãc tích tuyÇt hoàn thiÇn viÇc nâng cung c¥p chào rÙng. trong đó t¡o tuy¿n đưÝng Huónh T¥n Phát, NguyÅn Hïu ThÍ, Lê Văn Lương VÛi bÁ m·t të 6-8 làn đưÝng.

CÙng thêm viÇc quy ho¡ch c§u Thç Thiêm 4 g¯n k¿t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm l¡i đưÝng Huónh T¥n Phát, đã t¡o thå đóng góp danh nh¯c trong viÇc k¿t nÑi giao thông đơn gi£n Song song đó Làm thúc đ©y gia tăng trË giá b¥t đÙng s£n đáng kÃ ß khu vñc này mà Quý khách hàng thành có sñ chú trÍng cân nh¯c lúc có ý đËnh đ§u tư t¡i khu vñc Nam Sài Gòn cũng như t¡i chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7.

Qua bài vi¿t phía trên, Quý khách có kh£ năng m¥y đưãc Nhïng y¿u tÑ trÍng điÃm mà duankhunam đã liÇt kê ra, dña vô tÑ ch¥t đËa th¿ đ¯c đËa như th¿, dñ án căn hÙ Sunshine Diamond River vàng h³n s½ là mÙt cơn sóng lÛn, đưãc Quý khách hàng yêu thích r¥t các, hy vÍng Quý khách t¡o kh£ năng đưa ra đưãc sñ chÍn lña chánh xác nh¥t.