Subscribe to this RSS feed
Cách giải thích về thành công dungquoc

Cách giải thích về thành công dungquoc

nh­n xét vË th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên bÝ b¿n nh­n đËnh là s½ trß nên dñ án căn hÙ đ³ng c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán t¡i thË trưÝng BDS qu­n 2, cå thà là khu đô thË l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o kh£ năng đưãc mß bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong sÑ cùng khu vñc - Riverfront Residences và nay gian mß bán dñ ki¿n vào quý 3 5 2019.

Đưãc xây vì chç đ§u tư lÛn m¡nh và uy tín vÁ BDS ra không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Nhïng Quý khách t¡o đòi hÏi mua đà t¡i lâu dài cũng h¥p d«n chú ý đ¿n vË trí cça chung cư Sunshine Venicia qu­n 2. do v­y, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» tÛi Khách hàng Nhïng thông tin quan trÍng có liên thà đ¿n vË trí cça dñ Quoc Dung Blog án mÛi t¡i Thç Thiêm này, hi vÍng s½ mang tÛi Các thông tin hïu ích nh¥t dành cho quý vË.

vË th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm ß đâu?

du an sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm t¡o vË th¿ tÍa l¡c ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu vñc đô thË mÛi cça qu­n 2 nh¯c riêng và là trung tâm hành chính mÛi cça TP HCM nói cùng, đ³ng c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang ĐÑi vÛi cao c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong khu.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång ĐÑi vÛi chéc lñc chánh là bÕ sung thêm Các dñ án chéc năng đ³ng c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n 1 hiÇn chưa t¡o. Và như nhiên, Sunshine Venicia qu­n 2 trß thành căn hÙ chung cư chéa đñng đËa th¿ h¥p d«n, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. do th¿, Sunshine Venicia tÍa l¡c ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n xét Các nơi NÕi b­t vÁ đËa th¿ cça chung cư Sunshine Qu­n 2

du an sunshine venicia quan 2

Theo đánh giá cça Nhïng chuyên gia BDS cũng như nh­n xét cùng cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng vË th¿ VÛi các ch× Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË trí thuÙc trung tâm cça toàn bÙ sñ k¿t nÑi

lúc trß thành dân cư cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ thu­n lãi và mau l¹ di chuyÃn đ¿n mÙt vài nơi khác nhau như:

Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ kho£ng të 3-5 phút.

đi l¡i khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

tÛi qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t chëng 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm 1.

Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn nghi và mau chóng lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn thành ra. vÁ sau s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

di chuyÃn đ¿n Nhïng tiÇn nghi cao c¥p, trung tâm kinh doanh, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view đ¹p mang l¡i cái nhìn nÕi trÙi “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì ß Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng căn hÙ chung cư đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ có lÑi view tuyÇt h£o xéng danh cái nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n mÙt, sông lÛn Sài Gòn. khá ít dñ án ß trung tâm ra phÑ đ¿n có thà sá hïu quù đ¥t VÛi nhiÁu lãi th¿ như nhiên. VÛi cách nhìn này, Quý khách hàng s½ đưãc t­n hưßng và hưßng thå không gian sinh sÑng tuyÇt đÑi thoáng đãng, trong sÑ lành dù b¥t cé thÝi điÃm gì trong ngày ngay ß chánh chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng bÝ b¿n bán nhÝ đËa th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

sunshine venicia

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng bÝ b¿n bán cça Các dñ án ß khu Thç Thiêm tính đ¿n thÝi kó hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng giá bán s½ tăng trưÝng kho£ng > 25% ( të t§m 2-3 5 trß đ¿n đây).

ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm 1, 2,3,4 đang đưãc phát triÃn đà g¯n k¿t VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong nên phÑ s½ khi¿n cho t§m cái k¿t nÑi l¡i toàn bÙ ch× të căn hÙ cao c¥p qu­n 2 này trß ra cñc kó tiÇn ích. Và dña viÇc sß hïu lÙ trình thoáng mát thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ r¥t hi¿m lúc x£y thành. Và thu hút, QuÑc Dũng Blog ch¯c r±ng, lúc sÑng ngay t¡i trung tâm Thç Thiêm thì toàn bÙ mÍi tiÇn nghi të bán l» hay gi£i trí, vui chơi gi£i trí, trung tâm thương m¡i đÁu t¡o đ§y đç nh±m Giúp phåc vå Quý khách hàng ß khu này như Central Plaza - chu×i thương m¡i dưÛi lòng đ¥t, nhà hát Opera, chu×i tiÇn ích Cresent Bolevard, Central Lake, bà trung tâm.

trên đây là Nhïng đánh giá vÁ đËa th¿ cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi sñ hïu nghi dành cho Khách hàng, chç đ§u tư.